Примена на социјалните медиуми во туристичката промоција: перцепција на младите во Македонија

Main Article Content

Билјана Петревска

Abstract

Овој труд го истражува односот на младата популација во Македонија кон социјалните медиуми. Подетално, истражувањето проучува како младите го перципираат Интернетот и дали користат електронски социјални мрежи во споделувањето искуства. И во двата случаи, поле на истражување е туризмот и патувањето. Оттука, целта на трудот е да дефинира туристички профил на младата популација во Македонија, и истовремено да го определи степенот на користење на електронските алатки. За тие потреби, спроведено е испитување на мислењето на 520 студенти како претставници на младата популација. Емпириското истражување ги потврдува поставените хипотези и укажува на огромното значење на социјалните медиуми во туристичката промоција на земјата. Воедно, трудот препорачува користење на Интернетот и другите електронски алатки во зголемувањето на свеста за Македонија како туристичка дестинација. Дополнително, овој труд ја поттикнува потребата за идентификување ефективна рамка за справување со досегашните скромни туристички резултати, притоа делувајќи како основа за иницирање предлози за подобрување, во прв ред на електронската туристичка промоција на Македонија.

Article Details

How to Cite
ПЕТРЕВСКА, Билјана. Примена на социјалните медиуми во туристичката промоција: перцепција на младите во Македонија. Investigating Culture, [S.l.], n. 1, sep. 2015. ISSN 1857-9116. Available at: <https://journals.cultcenter.net/index.php/investigating/article/view/210>. Date accessed: 20 june 2024.
Keywords
Социјални мрежи, Интернет, Туристичка промоција, Македонија
Section
Macedonian articles

References

1. Buhalis, D. & O’Connor, P. Information Communication Technology Revolutionizing Tourism. Tourism Recreation Research, 30(3), 7-16, 2005

2. Buhalis, D. & Law, R.. Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet - the state of eTourism research. Tourism Management, 29, 609-623, 2008.

3. Connolly, D. J., & Lee, S. Developing information technology proficiencies and fluency in hospitality students. Journal of Hospitality &Tourism Education, 18(3), 15-29, 2006.

4. Државен завод за статистика. Соопштение: Користење на информатичко-комуникациски технологииво домаќинствата и кај поединците, 2012, Бр. 8.1.12.28, Скопје, 2012.

5. Ekerdt, D. The Busy Ethic Moral Continuity Between Work & Retirement. The Gerontologist, 6(3), 239-244, 1986.

6. Frew, A. J. A critical analysis of tourism information technology research. In D. R. Fesenmaier, S. Klein, & D. Buhalis (Eds.), Information and communication technologies in tourism (pp. 39-52). New York: Springer-Verlag, 2000.

7. Hennessey, S. M., MacDonald, R. & MacEachern, M. A Framework for Understanding Golfing Visitors to a Destination. Journal of Sport & Tourism. 13(1), 5-35, 2008.

8. Kirk, D., & Pine, R. Research in hospitality systems and technology. International Journal of Hospitality Management, 17(2), 203-217, 1998.

9. Kluge, E. A. A literature review of information technology in the hospitality curriculum. Hospitality Research Journal, 19(4), 45-64, 1996.

10. Law, R., Leung, R. & Buhalis, D. Information technology application in hospitality and tourism: a review of publications from 2005 to 2007. Journal of Travel and Tourism Marketing, 26: 5-6, 599-623, 2009.

11. Leung, R., & Law, R. An analysis of information technology publications in leading hospitality journals. FIU Hospitality Review, 23(2), 55-65, 2005.

12. Leung, R., & Law, R. Information technology publications in leading tourism journals: A study of 1985 to 2004. Information Technology & Tourism, 9(2), 133-144, 2007.

13. Morrison, A., Su, J., O’Leary, J. & Cai, L. Predicting usage of the Internet for travel bookings: An exploratory study. Information Technology and Tourism, 4(1), 15-30, 2001.

14. O’Connor, P., & Murphy, J. Research on information technology in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 23(5), 473-484, 2004.

15. Pan, B., Litvin, S. W. & O’Donnell, T. E. Understanding accommodation search query formulation: The first step in putting ‘heads in beds’. Journal of Vacation Marketing, 13(4), 371-381, 2007.

16. Pan, B., Xiang, Z., Fesenmaier, D. R. & Law, R. The dynamics of search engine marketing for tourist destinations. Journal of Travel Research, 50(4), 365-377, 2011.

17. Prahalad, C. K. & Ramaswamy, V. Co-opting Customer Competence. Harvard Business Review, 78(1), 79-87, 2000.

18. Singh, A. J. & Kasavana, M. L. The impact of information technology on future management of lodging operations: A Delphi study to predict key technological events in 2007 and 2027. Tourism & Hospitality Research, 6(1), 24-37, 2005.

19. Schonland, A. M. & Williams, P. W. Using the Internet for Travel and Tourism Survey Research: Experiences from the Net Traveler Survey. Journal of Travel Research, 35(2), 81-87, 1996.

20. Sproles, G. B. & Kendall, E. L. A methodology for profiling consumer decisionmaking styles. Journal of Consumer Affairs, 20(2), 67-79, 1986.

21. Wang, J. Improving decision‐making practices through information filtering. International Journal of Information and Decision Sciences, 1(1), 1‐4, 2008.

22. Weber, K. & Roehl, W. S. Profiling People Searching for and Purchasing Travel Products on the World Wide Web. Journal of Travel Research, 37(3), 291-298, 1999.

23. Xiang, Z. & Pan, B. Travel queries on cities in the United States: Implications for search engine marketing for tourist destinations. Tourism Management, 32(1), 88-97, 2010.

24. Yin, R. Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage Publishing, 1994.