Петревска, Билјана. " Примена на социјалните медиуми во туристичката промоција: перцепција на младите во Македонија." Investigating Culture [Online],.1 (2015): n. pag. Web. 23 Feb. 2020