Теорија и практика во модата

Стојанка – Јана Манева-Чупоска

Abstract


Трудот е поделен на два дела: теорија и практика во модниот дизајн. Првиот дел содржи научно-теориска анализа на систематскиот пристап при креирање модна колекција. Вториот дел содржи приказ на практични примери произлезени од студиската програма на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет - Република Македонија

Keywords


теорија, практика, мода, колекција, студентски истражувања.

Full Text:

PDF

References


Арнасон, Х. Х. 2009. Историја на модерната уметност. Скопје, Нампрес.

Савиќ, Д. 2014. Деконструктивно ослободување. Скопје, ЕУРМ.

Baudrillard, J. 2002. Moda ili čarolija koda. Zagreb, Školska knjiga.

Јones, Т. Mair, A. 2005. Fashion Now. Köln/London/Los Angeles/Madrid/Paris/Tokyo, Taschen.

Nead, L. 1992. The Female Nude. London/New York, Routledge.

Steele, V. 2005. Encyclopedia of Clothing and Fashion. Detroit, Thomson Gale.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Стојанка – Јана Манева-Чупоска

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.