Манева-Чупоска, Стојанка – Јана. " Теорија и практика во модата" Investigating Culture [Online], Number 1 (1 September 2015)