Манева-Чупоска, Стојанка – Јана. " Теорија и практика во модата." Investigating Culture [Online],.1 (2015): n. pag. Web. 16 Jun. 2019