Романтизам vs ориентализам: потрага по имагинарни идентитети

  • Лидија Капушевска-Дракулевска Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Abstract

Проблемот на идентитетот е еден од темелните проблеми на денешницата, иако сознанието за неговата недофатливост (флуидност, променливост, отвореност, хетерогеност, хибридност), е мошне старо филозофско прашање кое ги провоцира книжевните творци од искони до денес. Дали романтизмот и ориентализмот се наоѓаат наспроти, „версус“, или во меѓусебна симбиоза? Постоењето на синтагмата „романтичарски ориентализам“ во културологијата е, веројатно, доволен показател за заемното промислување на споменатите два „изми“. Иако предложениот наслов несомнено, има историски карактер, со оглед на тематизирање на стилската формација романтизам, неговата актуелност е повеќе од очигледна денес, кога сме сведоци на големиот бран мигранти од Истокот. Сликата на Ориентот како идеална, утописка земја на чуда која нуди бегство од прозаичниот и профан западен свет, е општо место на романтичарската имагинација. Со бродот наречен Ориент ќе сонуваат/патуваат европските предромантичари и романтичари: Франсоа Рене де Шатобријан, Алфонс де Ламартин, Виктор Иго, Жерар де Нервал, натаму, Вилијам Бекфорд, Семјуел Тејлор Колриџ, Вилијам Вордсворт, Џорџ Гордон Ноел Лорд Бајрон, Перси Шели и Џон Китс, или Јохан Волфганг Гете, Фридрих Шилер, Лудвиг Тик, Лудвиг Ахим фон Арним, Ернст Теодор Амадеус Хофман и многу други. Во делата на романтичарите понекогаш многу повеќе доминира сликата на еден измечтаен Ориент проектиран врз фонот на приказните за 1001 ноќ, отколку некој вистински, реален опис. Оттаму и промислувањето на имагинарните идентитети.

References

[1] Barjaktarević, dr. F. “Uticaj Istoka na Getea”. Web.
[2] Dunville, J. “Orientalisme”. Web.
[3] Gete, Johan Volfgang. Pesme. Geс od Berlihingena. Beograd: Rad, 1982 (prevod: D. Gojović, D. Ilić, V. i B. Živojinović). Print.
[4] Goethe, J. W. von. West-östlicher Divan - Kapitel 2. Web.
[5] Ђивоне, Серђо. „Интелектуалац“, Ликови романтизма (прир. Франсоа Фире). Београд: Clio, 2009, 243-278. Print.
[6] Eko. Umberto. Istorija mitskih zemalja. Beograd: Vulkan, 2014 (prevod: M. Radosavljević, A. Levi). Print.
[7] Колриџ, Семјуел Тејлор. „Кублај Кан“, Д. Михајловски, Нераспнати богови (избор и препев). Скопје: Табернакул, 1991, 44-47. Print.
[8] Малуф, Амин. Погубни идентитети. Скопје: Матица македонска, 2001 (превод: Н. Ѓондева). Print.
[9] Нучера, Доменико. „Патувањата и книжевноста“, Компаративна книжевност (прир.: А. Њиши). Скопје: Магор/ДККМ, 2006, 157-188. Print.
[10] Њиши, Армандо (прир.). Компаративна книжевност. Скопје: Магор/ДККМ, 2006. Print.
[11] Пажо, Даниел-Анри. Општа и компаративна книжевност. Скопје: Македонска книга, 2002. (превод: Б. Велковски-Краш). Print.
[12] Pereda, M. “Delacroix, Orientalism and Romanticism”. Web.
[13] Стојановић Пантовић, Бојана. и др. Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури. Нови Сад: Академска књига, 2011. Print.
[14] Schwabe, C. M. K. Romanticism, Orientalism and national Identity: German literary fairy tales, 1795-1848. 2012. Web.
[15] Roe, Nicholas. (ed.). Romanticism: an oxford guide. New York: Oxford University Press, 2005.
[16] Саид, Едвард В. Ориентализам. Скопје: Магор, 2003 (превод: З. Анчевски). Print.
[17] Фире, Франсоа (прир.). Ликови романтизма. Београд: Clio, 2009. Print.
[18] Hadžić, dr. S. A. “Pjesma Hidžra od Getea”. Glasnik, br. 7-8, 623-640. Web.
[19] Hofman, E. T. A. 1964. Princeza Brambila (priče). Beograd, Nolit. Print.
Published
2016-10-01
How to Cite
КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА, Лидија. Романтизам vs ориентализам: потрага по имагинарни идентитети. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 14, p. 53-62, oct. 2016. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/266>. Date accessed: 15 apr. 2024.
Section
Macedonian Articles