Капушевска-Дракулевска, Лидија. " Романтизам vs ориентализам: потрага по имагинарни идентитети" Култура/Culture [Online], Volume 6 Number 14 (1 October 2016)