Неколку фолклорни обрасци во видео-игрите

  • Кристина Димовска Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Abstract

Предмет на истражувачкиот труд е проследувањето на неколку фолклорни обрасци во избор репрезентативни видео-игри. Трудот е условно поделен на теориски и на интерпретативен дел. Во првиот, теориско-аналитички дел, се дава увид во формалните и конститутивни елементи на играта како општа категорија, за подоцна да се посвети посебно внимание на одредниците: системска имерзија, имерзивен одговор и процедурална реторика што ги дефинираат видео-игрите како посебна суб-категорија и како процеси на т.н. компјутинг. Во вториот, интерпретативен дел, како појдовен се користи концептот на мономитот на американскиот религиолог и фолклорист Џозеф Кембел и неговата примена во соодветни видео-игри од жанрот РПГ (Role-Playing Game).

References

[1] И. Џепароски, „Играта – наша современичка од дамнини“. Воведен текст. In: Естетика на играта. Скопје: Култура, стр. 7-36.

[2] Л. Лафазановска, Homo Initiatus; феноменот на иницијацијата во македонската народна книжевност. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“, 2001.

[3] Л. Х. Хоек, „Интерсемиотичка транспозиција – кон една прагматска класификација“. In: С. Стојменска-Елзесер (прир.) Компаративна книжевност – Теории за другоста. Скопје: Евро-Балкан Прес, 2007.

[4] Т. Вражиновски, (прир.) Народна митологија на Македонците, втора книга. Скопје: Матица македонска, 1998.

[5] В. Јаќоски, Интерпретација на мотивите во македонската и во албанската јуначка епика. Скопје: Студентски збор, 1984.

[6] В. Петреска, Категориите близина и дистанца: етнолошко-антрополошко истражување на народната култура. Скопје: Институт за фолклор, 2008.

[7] С. Стојменска - Елзесер, Игропис – Есеи за книжевниот лудизам. Скопје: Магор, 2004.

[8] Ј. Лужина и А. Стојаноска, „Илузија на стварност (театарска)“. In: Ќулавкова, Ката (прир.) Поимник на книжевната теорија. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, стр. 196-197, 2007.

[9] R. A. Bartle, “Presence and Flow: Ill-Fitting Clothes for Virtual Worlds”. In: Techné: Research in Philosophy and Technology v10 (3), pp. 39-54, 2007.

[10] I. Bogost, Persuasive Games – The Expressive Power of Video-games. Cambridge: MIT Press, 2007.

[11] J. Stock & K. Hunt, UXL encyclopedia of world mythology. London: Gale, 2009.

[12] J. Cogburn & M. Silcox, Philosophy through Video Games. New York, London: Routledge, 2009.

[13] J. Hastings (ed.), Encyclopedia of Religion and Ethnic. Volume XI: Sacrifice-Sudra. New York: Charles Scribner’s Sons, 2011.

[14] A. Inaba, Atsushi (producer) & H. Kamiya, (director, writer), Ōkami. [video-game]. Capcom, 2006.

[15] J. Campbell, The Hero with a Thousand Faces. Princeton University Press, 2004.

[16] M. Norimoto, (writer) & Y. Yamagishi (designer), Valkyrie Profile. [video-game]. Tri-Ace, TOSE, 2006.

[17] K. Okada, Koji (producer) & S. Tadashi, (director), Persona 2: Eternal Punishment. [video-game]. Atlus, 2000.

[18] J. Lindow, Norse Mythology: a guide to the Gods, heroes, rituals and beliefs. Oxford University Press, 2001.
Published
2015-09-01
How to Cite
ДИМОВСКА, Кристина. Неколку фолклорни обрасци во видео-игрите. Култура/Culture, [S.l.], v. 5, n. 12, p. 187-196, sep. 2015. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/195>. Date accessed: 19 jan. 2019.
Section
Macedonian Articles

Keywords

игри, видео-игри, гејмерски процес, интерсемиотичка транспозиција, системска имерзија, мономит, хипотекст, хипертекст