Автономијата на културата, глобализацијата и идентитетот: македонски случај

  • Лорета Георгиевска-Јаковлева Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
  • Мишел Павловски Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Abstract

Без оглед на фактот дека културната автономија во апсолутна смисла е невозможна, нејзините различни форми, без разлика дали тие ќе се поимаат како вредност или како способност на поединците и колективитетите да одговорат на промените во организација на власта, ги отвораат патишта за промени насочени кон поправедни општествени односи.

Author Biographies

Лорета Георгиевска-Јаковлева, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

проф. д-р Лорета Георгиевска - Јаковлева е редовен професор/научен советник во Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Области на нејзин научен интерес се: културолошки студии, македонска и компаративна книжевност, теорија на литературата, студии за медиуми и родовите студии. На постдипломските културолошки студии во Институтот за македонска литература ги предава предметите: вовед во културолошките студии, имагологија, родот и културата и културата и глобализацијата. На Државниот универзитет во Тетово, на додипломските Студии по македонски јазик и книжевност го предава предметот лекторирање. Раководителка е на Студиската програма за докторски студии Културологија. Авторка е на книгите: Отворен круг – Поетиката на романите на Ташко Георгиевски (ИМЛ, Скопје 1997), Огледало на дискурсот, (ИМЛ, Скопје 2000), Фантастиката и македонскиот роман, (ИМЛ, Скопје 2001), Алегоријата, гротеската и македонскиот роман, (ИМЛ, Скопје 2002), Литературата и транзицијата, (ИМЛ, Скопје 2008). Коавторка е на учебниците: Македонски јазик и литература, учебник за четврта година реформирано гимназиско образование, (Просветно дело, Скопје 2004) и Компаративна книжевност, учебник за четврта година реформирано гимназиско образование (Просветно дело, Скопје 2004). Член е на Асоцијацијата за компаративна книжевност во Македонија и на Друштвото на писатели на Македонија. Раководителка е или учесничка во национални и меѓународни проекти. Во моментов работи на проектите: COST проектот IS0703 – The European Research Network on Learning to Write Effectively (ERN-LWE), (2009-2012), Literacy Development in the Humanities (LIDHUM), Универзитет во Цирих, Швајцарија, (2011-2013), COST проектот IS1007 – Investigating Cultural Sustainability, (2011-2014) и Македонскиот исторски роман. Ги извршувала функциите: директорка на ИМЛ (2005 – 2011), член на Ректорската управа на УКИМ (2004-2009), член на Советот на семинарот за македонски јазик, литература и култура (2004 – 2011), претседател на Советот на Институтот за македонска литература (2002-2004), главен и одговорен уредник на списанието Спектар, (бр. 47 и 48), главен и одговорен уредник на меѓународното списание Културa/Culture. Носител е на Плакета на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Плакета на Универзитетот во Риека (Хрватска) и на Плакета на Институтот за македонска литература

Мишел Павловски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

проф. д-р Мишел Павловски е редовен професор/научен советник во Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по предметите теми и методи на културолошките студии, постколонијална теорија и интеркултурен театар. Докторирал на Руската академија за театарска уметност – ГИТИС во Москва, Руска Федерација (1998) и на Факултетот за драмски уметности во Скопје (2003). Полиња на неговиот истражувачки интерес се културолошките студии, постколонијалната теорија, прашањата за идентитетот, културната меморија и културата и политиката, како и теоријата на театарот. Раководител на проектот Македонска литературна дата база, главен и одговорен уредник на меѓународното списание Спектар (2010-2012). Член е на Друштвото на писателите на Македонија, на Асоцијацијата за компаративна книжевност во Македонија. Монографии: (1993) Од првична идеја до држава (коавтор со Јован Павловски); (1996) Македонија, вчера и денес (коавтор со Јован Павловски); (1998) Чиста игра – биомеханиката во режисерскиот систем на В. Е. Мејерхољд; (2005) Театарот и митот. Учествува во изработката на Миановата општа и македонска енциклопедија (МИ-АН, 2006). Учествува во проектите Македонскиот театар во контекст на балканската театарска сфера, (Театролошки институт, ФДУ 2003-06); Македонски книжевен лексикон (ИМЛ, 2009- ). За книгата Од првична идеја до држава (коавтор со Јован Павловски) добитник е на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“ за публицистика. За ЦД-ромот Театарот на македонска почва (ФДУ, 2003) е добитник на колективната награда „Гоце Делчев“.

References

[1] Appadurai, A. (1996) Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. University of Minnesota Press, Minneapolis, Minn.
[2] Bahloul, M. (2010) L’usage de l’anglais en Afrique du Nord: De la mondialisation à l’autonomie. In: Essid, Y. & Coleman, W. D. (eds.) Deux Méditerranées: Les voies de la mondialisation et de l’autonomie. Presses de l’Université Laval, Québec.
[3] Boyer, R. & Drache, D. (1996) States against markets: The limits of globalization / edited by Robert Boyer and Daniel Drache. Routledge, London, New York.
[4] Bürger, P. (1984) Theory of the avant-garde. University of Minnesota Press, Minneapolis.
[5] Castells, M. (1996) The rise of the network society. Blackwell Publishers, Cambridge, Mass., Oxford.
[6] Castells, M. (2000) The rise of the network society, 2nd ed. Blackwell Publishers, Oxford, Malden, Mass.
[7] Castells, M. (2004) The power of identity, 2nd ed. Blackwell, Malden, Mass, Oxford.
[8] Castells, M. (2005) Informationalism, networks, and the network society: A theoretical blueprint. In: Castells, M. (ed.) The network society: A cross-cultural perspective. Edward Elgar, Cheltenham.
[9] Della Porta, D. (2006) Globalization from below: Transnational activists and protest networks / Donatella della Porta … [et al.]. University of Minnesota Press, Minneapolis, Minn., London.
[10] Dirlik, A. (2007) Global modernity: Modernity in the age of global capitalism / Arif Dirlik. Paradigm Publishers, Boulder, Colo., London.
[11] Duran Montfort, P. (2010) Mondialisation et autonomie autour de la viande à Tunis. In: Essid, Y. & Coleman, W. D. (eds.) Deux Méditerranées: Les voies de la mondialisation et de l’autonomie. Presses de l’Université Laval, Québec.
[12] Georgievska-Jakovleva, L. (2014) The Project “Skopje 2014”: Between Social Cohesion and Social Disintegration. Култура/Culture 5 (8), 43–55.
[13] Habermas, J. (1996) Between facts and norms: [contributions to a discourse theory of law and democracy] / [Jürgen Habermas] ; [translated by William Rehg]. [Polity], Cambridge.
[14] Habermas, J. (1999) The European Nation-State and the pressures of globalization. New Left Review 235, 46–59.
[15] Hannerz, U. (1992) Cultural complexity: Studies in the social organization of meaning. Columbia University Press, New York.
[16] Hardt, M. & Negri, A. (2001) Empire, 1st Harvard University Press pbk. ed. Harvard University Press, Cambridge, Mass.
[17] Hirst, P. & Thompson, G. (1995) Globalization and the future of the nation state. Economy and Society 24 (3), 408–442.
[18] Holton, R. J. (2011) Globalization and the nation state, 2nd ed. Palgrave Macmillan, Houndmills Basingstoke Hampshire, New York.
[19] Juris, J. S. (2008) Networking futures: The movements against corporate globalization / Jeffrey S. Juris. Duke University Press, Durham, N.C.
[20] Kant, I. & Guyer, P. (2000) Critique of the power of judgement. Cambridge University Press, New York.
[21] Katsiaficas, G. N. (1997) The subversion of politics: European autonomous social movements and the decolonization of everyday life. Humanities Press, Atlantic Highlands N.J.
[22] Lubeck, P. M. (2000) The Islamic revival: Antinomies of Islamic movements under globalization. In: Cohen, R. & Rai, S. (eds.) Global social movements. Athlone Press, London, New Brunswick, NJ.
[23] Mann, M. (1997) Has globalization ended the rise and rise of the nation-state? Review of International Political Economy 4 (3), 472–496.
[24] Pavlovski, M. & Georgievska-Jakovleva, L. (2016) Academia vs Forums: Official and Unofficial Knowledge - The “Case” of Cyril and Methodius. Belgrade Journal of Media and Communications 5 (10), 11–28.
[25] Rabinow, P. (1989) French modern: Norms and forms of the social environment. MIT Press, Cambridge, Mass.
[26] Robertson, R. (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. Sage Pubns.
[27] Robinson, W. I. (1998) Beyond Nation-State Paradigms: Globalization, Sociology, and the Challenge of Transnational Studies. Sociological Forum 13 (4), 561–594.
[28] Taylor, C. (1991) The malaise of modernity. Anansi, Concord, Ont.
[29] Wolf, M. (2001) Will the Nation-State Survive Globalization? Foreign Affairs 80 (1), 178.
[30] Саркањац, Б. (2001) Македонски катехрезис. Макавеј, Скопје.
[31] Appadurai, A. (1996) Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. University of Minnesota Press, Minneapolis, Minn.
[32] Bahloul, M. (2010) L’usage de l’anglais en Afrique du Nord: De la mondialisation à l’autonomie. In: Essid, Y. & Coleman, W. D. (eds.) Deux Méditerranées: Les voies de la mondialisation et de l'autonomie. Presses de l'Université Laval, Québec.
[33] Boyer, R. & Drache, D. (1996) States against markets: The limits of globalization / edited by Robert Boyer and Daniel Drache. Routledge, London, New York.
[34] Bürger, P. (1984) Theory of the avant-garde. University of Minnesota Press, Minneapolis.
[35] Castells, M. (1996) The rise of the network society. Blackwell Publishers, Cambridge, Mass., Oxford.
[36] Castells, M. (2000) The rise of the network society, 2nd ed. Blackwell Publishers, Oxford, Malden, Mass.
[37] Castells, M. (2004) The power of identity, 2nd ed. Blackwell, Malden, Mass, Oxford.
[38] Castells, M. (2005) Informationalism, networks, and the network society: A theoretical blueprint. In: Castells, M. (ed.) The network society: A cross-cultural perspective. Edward Elgar, Cheltenham.
[39] Della Porta, D. (2006) Globalization from below: Transnational activists and protest networks / Donatella della Porta … [et al.]. University of Minnesota Press, Minneapolis, Minn., London.
[40] Dirlik, A. (2007) Global modernity: Modernity in the age of global capitalism / Arif Dirlik. Paradigm Publishers, Boulder, Colo., London.
[41] Duran Montfort, P. (2010) Mondialisation et autonomie autour de la viande à Tunis. In: Essid, Y. & Coleman, W. D. (eds.) Deux Méditerranées: Les voies de la mondialisation et de l'autonomie. Presses de l'Université Laval, Québec.
[42] Habermas, J. (1996) Between facts and norms: [contributions to a discourse theory of law and democracy] / [Jürgen Habermas] ; [translated by William Rehg]. [Polity], Cambridge.
[43] Habermas, J. (1999) The European Nation-State and the pressures of globalization. New Left Review 235, 46–59.
[44] Hannerz, U. (1992) Cultural complexity: Studies in the social organization of meaning. Columbia University Press, New York.
[45] Hardt, M. & Negri, A. (2001) Empire, 1st Harvard University Press pbk. ed. Harvard University Press, Cambridge, Mass.
[46] Hirst, P. & Thompson, G. (1995) Globalization and the future of the nation state. Economy and Society 24 (3), 408–442.
[47] Holton, R. J. (2011) Globalization and the nation state, 2nd ed. Palgrave Macmillan, Houndmills Basingstoke Hampshire, New York.
[48] Juris, J. S. (2008) Networking futures: The movements against corporate globalization / Jeffrey S. Juris. Duke University Press, Durham, N.C.
[49] Kant, I. & Guyer, P. (2000) Critique of the power of judgement. Cambridge University Press, New York.
[50] Katsiaficas, G. N. (1997) The subversion of politics: European autonomous social movements and the decolonization of everyday life. Humanities Press, Atlantic Highlands N.J.
[51] Lubeck, P. M. (2000) The Islamic revival: Antinomies of Islamic movements under globalization. In: Cohen, R. & Rai, S. (eds.) Global social movements. Athlone Press, London, New Brunswick, NJ.
[52] Mann, M. (1997) Has globalization ended the rise and rise of the nation-state? Review of International Political Economy 4 (3), 472–496.
[53] Rabinow, P. (1989) French modern: Norms and forms of the social environment. MIT Press, Cambridge, Mass.
[54] Robertson, R. (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. Sage Pubns.
[55] Robinson, W. I. (1998) Beyond Nation-State Paradigms: Globalization, Sociology, and the Challenge of Transnational Studies. Sociological Forum 13 (4), 561–594.
[56] Taylor, C. (1991) The malaise of modernity. Anansi, Concord, Ont.
[57] Wolf, M. (2001) Will the Nation-State Survive Globalization? Foreign Affairs 80 (1), 178.
Published
2016-07-13
How to Cite
ГЕОРГИЕВСКА-ЈАКОВЛЕВА, Лорета; ПАВЛОВСКИ, Мишел. Автономијата на културата, глобализацијата и идентитетот: македонски случај. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 13, p. 220-233, july 2016. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/260>. Date accessed: 07 may 2021.
Section
Macedonian Articles