Уште еден пристап кон „Сомнително лице“ – текст и театар

  • Луси Караниколова-Чочоровска Универзитет Гоце Делчев, Штип

Abstract

Оваа статија се осврнува и на текстот и на претставата на комедијата „Сомнително лице“, од Бранислав Нушиќ, што се игра во Македонскиот народен театар во Скопје. Иако станува збор за драмски текст од втората половина на 19-от век, современата актуелизација на темата за сомнителното лице ѝ дава нова димензија на претставата.Тоа пак, ни дава за право да зборуваме за сличностите и разликите меѓу текстот и неговото ви¬зуелизирање на сцена, како и за сличностите и разликите во менталитетот македонски, српски и бал¬кански, некогаш и сега.

References

[1] A.Apaduraj, Kultura i globalizacija. Beograd: Biblioteka XX vek,2011;
[2] Л.Георгиевска-Јаковлева, Идентитет(и), Скопје, Институт за македонска литература,Скопје, 2012
[3] P.Dincelbaher, Istorija evropskog mentaliteta. Podgorica: Службени гласник,2009;
[4] В. Јаќоски, Фолклорот во македонската драма. Скопје, Македонска книга, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ 1983;
[5] З. Крамариќ, Идентитет, текст, нација. Скопје: Табернакул, 2010;
[6] S. Langer, Velike dramske forme: komični ritam, во книгата Moderna teorija drame, priredila Mirjana Miočinović, Beograd, Nolit, 1981, str.379-401;
[7] Đ. Lukač, Istorija razvoja moderne drame, Beograd, Nolit, 1978;
[8] Ј. Мојсиева-Гушева, Во потрага по себеси, Скопје: Институт за македонска литература, 2010;
[9] M. Nehajev Cihilar, Izabrani kazališni spisi, Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb,1986;
[10] Б. Нушиќ, Сомнително лице, Култура, Скопје, 1965;
[11] Dž. L. Stajan, Komunikacija u drami, во книгата Moderna teorija drame, priredila Mirjana Miočinović, Beograd,Nolit, 1981, str.214-243.
Published
2016-07-13
How to Cite
КАРАНИКОЛОВА-ЧОЧОРОВСКА, Луси. Уште еден пристап кон „Сомнително лице“ – текст и театар. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 13, p. 164-171, july 2016. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/254>. Date accessed: 07 may 2021.
Section
Macedonian Articles