Идентитет и тероризам од безбедносен аспект

  • Ивана Дрогрешка Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, Скопје

Abstract

Мотив да се пристапи кон изработка на оваа тема е желбата за да се дефинираат релациите кои ги поврзуваат прашањата на идентитетот со терористите и терористичките организации и нивното делување како глобална закана. Фактот дека постои тесна релација помеѓу мотивите за терористички акции со културните вредности и верувањата на терористите, на преден план го поставува прашањето за поврзаноста на културата и идентитетот, прашање кое произлегува од одреден начин на живот на одредени национални култури и религии со кои лицата се поистоветуваат, а кои се во тесна релација со прашањата за безбедноста. Овој труд поаѓа од тез-ата дека за успешно спротиставување на тероризмот потребно е детално разбирање на причините за неговото постоење. За да се разберат постапките на една терористичка орга¬низација потребно е да се добијат сознанија за нејзината историја, култура, фундаментални вредности, кои во основа се маркери на идентитетот/идетитетите и се во корелација со идеологија која ја пропагира со цел да се идентификуваат нејзините потенцијални цели. За таа цел ќе бидат обработени две терористички организации. Истражувањето ќе биде насочено кон идентификување на основните вредности на една култура и религија кои го дефинираат заедничкиот политички идентитет кој споделува ист вид идеологија. Бидејќи тероризмот е ши-рок домен на истажување, овој труд се ограничи на истражување на клучните каратеристики на идентитетот на терористите и терористичките организации.

References

[1] Al-Hammadi, Khalid. The Inside Story of al-Qa'ida. Part 4, (2005).Al-Quds al-Arabi.
[2] Burke, Jason.Al-Qaeda:The True Story of Radical Islam. (2003). I.B.Tauris&Co I.td.
[3] Boaz, Ganor.The Counter-Terrorism Puzzle: A Guide for Decision Makers.New Brunswick and London, (2005). Transaction Publishers.
[4] Ditzler, Thomas. Malevolent Minds: The Teleology of Terrorism. Moghaddam, Fathali and Marsella, Anthony (Eds.) Understanding Terrorism, American Psychological Association, (2004).United Book Press.
[5] Erikson, H. Erik. Pseudospeciation in the Nuclear Ag. (1985).Political Psychology 6.
[6] Gellner, Ernest.The structure of human history. The University of Chicago Press, London, (1990). Plough, Sword and Book.
[7] Hoffman, Bruce. Holy Terror.": The Implications of Terrorism Motivated by Religious Imperatives,(1993).RAND Paper P-7834.
[8] Hudson, A. Rex. The sociology and psychology of terrorism: who becomes a terrorist and why? A Report Prepared under an Interagency Agreement by the Federal Research Division, Library of Congress.. Washington, D.C, (1999). Federal Research Division Library of Congress Washington, D.C.
[9] Husayn Al-Zarqawi Fuad.The Second Generation of al-Qa’ida, Part Fourteen. (2005). Al-Quds al-Arabi.
[10] Jensen A. Lene. Coming of Age in a Multicultural World: Globalization and Adolescent Cultural Identity Formation. (2003). Applied Developmental Science 7(3).
[11] Кронин, Курт Одри., Лудс, М. Џејмс. Напад на тероризмот: Елементи на грандиозна стратегија, (2009).НАМПЕРС.
[12] Murden, Simon. Cultural Conflict in International Relations: The West and Islam." In The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Oxford, (1997).Oxford University Press.
[13] Милошевска, Taња.Вмрежување на формите на глобал-ниот тероризам. Скопје,(2012).Факултет за филозофија-Инститит за безбедност, одбрана и мир.
[14] McCants, Wiliam. The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State. New York,(2015). St Martin Press.175 Fifth Avenue. 10010.
[15] Post, Jerold., M. M.D.The Psychological and Behavioral Bases of Terrorism: Individual, Group and Collective Contribution. . (2009) .Taylor & Francis Group, LLC.
[16] Ranstrop, Мagnus. Terrorism in the name of religion". Howard, Russell and Sawyer, Reid, Terrorism and Counterterrorism, New York,(2002).McGraw-Hill Company, CT.
[17] Rapoport, David. Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions. (1984).American Political Science Review, Vol. 78, No. 3.
[18] Schwartz, J. ] Seth., Montgomery, J. Marilyn., Briones Ervin. Terrorism: An Identity Theory Perspective. (2009). International Affairs Review. Volume 14, No. 2, Fall 2005.
[19] Schwartz, J. ] Seth., Montgomery, J. Marilyn., Briones Ervin. The Role of Identity in Acculturation among Immigrant People: Theoretical Propositions, Empirical Questions, and Applied Recommendations. (2006).Human Development 49.
[20] Tajfel, Henri., Turner C. John.The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. iStephen Worchel and William G. Austin Chicago, (1986). Nelson Hall.
[21] Victoroff, Jeff.The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches. (2005). Sage Publications, Inc.
[22] Wright, Lawrence. The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11. Knopf. (2006). ISBN 0-375-41486-X.
[23] Зарков Славко.Тероризам: најопасна закана во пост¬по-дер¬но¬то општество на 21 век. (2013). www.mkrevolucija.сом.
Published
2017-11-07
How to Cite
ДРОГРЕШКА, Ивана. Идентитет и тероризам од безбедносен аспект. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 13, p. 32-43, nov. 2017. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/241>. Date accessed: 07 may 2021.
Section
Macedonian Articles