Теорија и практика во модата

Main Article Content

Стојанка – Јана Манева-Чупоска

Abstract

Трудот е поделен на два дела: теорија и практика во модниот дизајн. Првиот дел содржи научно-теориска анализа на систематскиот пристап при креирање модна колекција. Вториот дел содржи приказ на практични примери произлезени од студиската програма на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет - Република Македонија

Article Details

How to Cite
МАНЕВА-ЧУПОСКА, Стојанка – Јана. Теорија и практика во модата. Investigating Culture, [S.l.], n. 1, sep. 2015. ISSN 1857-9116. Available at: <https://journals.cultcenter.net/index.php/investigating/article/view/209>. Date accessed: 03 dec. 2023.
Keywords
теорија, практика, мода, колекција, студентски истражувања.
Section
Macedonian articles

References

[1] Арнасон, Х. Х. 2009. Историја на модерната уметност. Скопје, Нампрес.

[2] Савиќ, Д. 2014. Деконструктивно ослободување. Скопје, ЕУРМ.

[3] Baudrillard, J. 2002. Moda ili čarolija koda. Zagreb, Školska knjiga.
[4] Јones, Т. Mair, A. 2005. Fashion Now. Köln/London/Los Angeles/Madrid/Paris/Tokyo, Taschen.
[5] Nead, L. 1992. The Female Nude. London/New York, Routledge.
Steele, V. 2005. Encyclopedia of Clothing and Fashion. Detroit, Thomson Gale.