Медиумите - идеолошки октоподи

Викторија Кафеџиска

Abstract


Прашањата за јавност, публицитет, јавно мислење, се меѓу најконтроверзните, спротивставени и често, нетранспарентни концепти во оп¬ште¬стве¬ни¬те науки.Сепак, терминот јавно мислење континуира¬но се употребува од 18 век и како такво, тоа е највиталниот концепт во општествените науки, а широко распространет во социологијата, психологијата, историјата, комуникациските истражувања. Идејата за него, се среќава во ренесансната литература, па дури и во делата на Аристотел и Платон. Јавната сфера со развојот на медиумите, се трансформира во област, која настојува да влијае и да ги контролира медиумите. Низ селекцијата на темите и начините на кои истите се презентираат, политичките елити се трудат да влијаат врз однесувањето на граѓаните, кои во најголем број случаи не се свесни за манипулацијата. Кон ова се надоврзува и публицитеот, односно рекламирањето кое станува негов синоним. Затоа, многумина на него гледаат само како можноста за рекламирање на поединците и затоа, се прима со негативна конотација. Оттука, колективното мислење, како феномен над статистичките собирања, на индивидуалните мислења, треба да биде анализиран како импресија, но низ еден аналитички пристап, бидејќи, на ниво на импресија, можат да си дозволат да се задржат политичарите, новинарите, но не и научната мисла, без оглед за какво расположение станува збор. Затоа, академскито пристап, треба да го верификува концептот за колективно мислење, низ соодветни мерења, кои нема да се базираат на шпекулации, кои можеби ќе ги дадат посакуваните, но не и веродостојни резултати

Keywords


јавна сфера, јавно мислење, медиуми, медиумски плурализам, закон

Full Text:

PDF

References


V. O. Jr Key, Public opinion and American democracy, New York: Free Press, 1961.

W. P. Davison, Public opinion: Introduction. In. D. L. Sills, Ed., International encyclopedia of the socila sciences, Vol. 13, p. 188 New York: Macmillan & Free Press, 1968.

E. Noelle – Neumann, The spiral of silence: Public opinion- our social skin, Chicago: University of Chicago Press, 1984.

H. L. Childs, Public opinion: Nature, formation and role Princeton, NJ: Van Nostrand, 1965.

W. Lippman, The Phantom Public, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1925.

J. Dewey, The public and its problems, New York: Holt, Reinhart & Winston, 1927.

A.L. Lowell, Public opinion and popular government, New York: Longmans, Green, 1913.

B. Ginsberg, The captive public: How mass opinion promotes state power, New York : Basic Books, 1986..

C. W. Mills, The power elite. Oxford, UK: Oxford University Press, 1956

C. Lodziak, The Power of Television, London: Frances Pinter, 1986.

J.A. Stimson, Public opinion in America: moods, cycles, and swings. Boulder, CO: Westview Press, 1991.

H. Blumer, Collective behavior In A. M. Lee Ed., New outlines of the priciples of sociology, pp. 167, New York: Barnes and Noble, 1946.

R.E. Park, The crowed and the public and other essays (H. Elsner, Jr., Ed., C. Elsner, Trans.) Chicago: University of Chicago Press., 1972. (Original work published 1904)

Recommendation No. R (99) 1 on measures to promote media pluralism and its Explanatory Memorandum, 19.01.1999, Coucil of Europe (Committee of Ministers), Available:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=399303&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=F

Политичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис во 2010 год, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 2010. Достапно на:

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=560&Itemid=356〈=mk

Политичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис во 2011 год, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 2011. Достапно на:

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=560&Itemid=356〈=mk

Политичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис во 2012 год, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 2012. Достапно на:

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=560&Itemid=356〈=mk

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Службен весник на Република Македонија, 184/13,...132/14, 13.09.2014, Достапен на: http://www.ujp.gov.mk/s/regulativa/opis/231

Европска Конвенција за човековите права, изменета со протоколот 11, кој стапи на сила 1.11.1998, Совет на Европа, 1950, Достапно на: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_MKD.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Викторија Кафеџиска

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.