АНГЕЛОВСКА, Деспина. Низ дистопиското огледало на транзицијата: во потрага по изгубениот идентитет во современата македонска драматиката. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 14, p. 28-36, dec. 2017. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/263>. Date accessed: 24 mar. 2019.