Македонија vs. Европа во играниот филм

Main Article Content

Атанас Чупоски

Abstract

Текстот се занимава со односот меѓу актуелната историско-политичко-културолошка стварност и филмската уметност во македонски контекст односно со релациите меѓу Република Македонија и Европската унија и НАТО кои се регистрирани во современиот македонски игран филм.

Article Details

How to Cite
ЧУПОСКИ, Атанас. Македонија vs. Европа во играниот филм. Investigating Culture, [S.l.], n. 1, sep. 2015. ISSN 1857-9116. Available at: <https://journals.cultcenter.net/index.php/investigating/article/view/202>. Date accessed: 16 apr. 2024.
Keywords
Македонија, Европа, историја, политика, филм.
Section
Macedonian articles