Чупоски, Атанас. " Македонија vs. Европа во играниот филм" Investigating Culture [Online], Number 1 (1 September 2015)