Чупоски, . 2015 Sep 1. Македонија vs. Европа во играниот филм. Investigating Culture. [Online] :1