Идентитетот како дискузивен феномен во словата од македонскиот литературен XIX век

  • Искра Тасевска Хаџи-Бошкова Универзитет „Св Кирил и Методиј“, Скопје

Abstract

Постмодерната го истакна хибридниот карактер на идентитетот и неговите специфични својства. Неможноста да се конструира еден и единствен идентитет, како и противречната поставеност на човекот како неидентичен на себеси во сите одделни моменти ја истакнуваат потребата од посебното истражување на идентитетот. Нашата поставена теза се однесува на идентитетот кој се достигнува преку дејствувањето на дискурсот, односно оној вид субјективност (како што ја дефинираше Емил Бенвенист) која покажува какви се можностите за формирање на идентитетот во рамките на дискурсот. Со оглед на фактот дека словата се еден од најактуелните жанрови во македонската литература од XIX век, нивната специфична поставеност ја истакнува можноста за редефинирање и на националниот идентитет, кој недвосмислено е обележен со заборавањето (Ернст Ренан). Оттука, предложената тема ја истакнува специфичната поврзаност на идентитетот со субјективноста, со феноменологијата на претставата и со меморијата/заборавањето. Секако, паралелно со истражувањето на идентитетот на говорникот, кој не е обележен само национално, наша задача ќе претставува и одредувањето на жанровскиот идентитет на словата во македонската литература од XIX век, што претставува посебен научен проблем.

References

[1] Аристотел. Реторика. Прев. Весна Томовска. Скопје: Македонска книга 2002, 2002. Принт.
[2] Конески, Блаже. „Кирил Пејчиновиќ“. Кирил Пејчиновиќ, Собрани текстови. Прир. Блаже Конески. Скопје: Македонска книга, 1974. Принт.
[3] Конески, Блаже. „Јоаким Крчовски“. Македонската критика за XIX книжевен век. Прир. Васил Тоциновски. Скопје: Феникс, 2005. Принт.
[4] Крамариќ, Златко и Ангелина Бановиќ-Марковска. Политика. Култура. Идентитет. Скопје: Магор, 2012. Принт.
[5] Крчовски, Јоаким. Собрани текстови. Прир. Блаже Конески. Скопје: Македонска книга, 1974. Принт.
[6] Малуф, Амин. Погубни идентитети. Скопје: Матица македонска, 2001. Принт.
[7] Миронска-Христовска, Валентина. Просветителството во Македонија. Скопје: Институт за македонска литература, 2005. Принт.
[8] Пејчиновиќ, Кирил. Собрани текстови. Прир. Блаже Конески. Скопје: Македонска книга, 1974. Принт.
[9] Поленаковиќ, Харалампие. Никулците на новата македонска книжевност. Скопје: Македонска книга, 1989. Принт.
[10] Радически, Науме. Словенска алка. Скопје: Македоника литера, 2012. Принт.
[11] Ристовски, Блаже. Македонски летопис. Скопје: Македонска книга, 1993. Принт.
[12] Сталев, Георги. Историја на македонската книжевност (прв дел), македонската литература во 19 век. Скопје: Институт за македонска литература, 2001. Принт.
[13] Тушевски, Ванчо. Јоаким Крчовски и изворите на некои од неговите дела. Скопје: НИО „Студентиски збор“, 1985. Принт.
[14] Тушевски, Ванчо. Поетика и реторика на новата македонска книжевност – XIX век. Скопје: Менора, 2000. Принт.
[15] Anderson, Benedict. Imagined Communities (Reflections on the Origin and Spread of Nationalism). London/New York: Verso, 2006. Print.
[16] Benvenist, Emil. Problemi opšte lingvistike. Prev. Sreten Marić. Beograd: Nolit, 1975. Print.
[17] Connolly, William E. Identity\Difference (Democratic Negotiations of Political Paradox). Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 2002. Print.
[18] Renan, Ernst. “What is a nation?”. Nation and Narration. Ed. Homi K. Bhabha. London and New York: Routledge, 1990. Print.
Published
2016-10-01
How to Cite
ТАСЕВСКА ХАЏИ-БОШКОВА, Искра. Идентитетот како дискузивен феномен во словата од македонскиот литературен XIX век. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 14, p. 114-123, oct. 2016. ISSN 1857-7725. Available at: <https://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/274>. Date accessed: 03 dec. 2023.
Section
Macedonian Articles