Значењето на современите медиуми во собирањето и проучувањето на македонските традиционални пејачки форми по примерот на видеозаписот „Свадбарски обичаи во Осоговието“

  • Родна Величковска Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Abstract

При проучувањето на традиционалните обредно-пејачки форми како дел од усното народно творештво на Македонците, од несомнена важност се податоците кои останале сочувани како белешки за песните во зборниците и снимените аудио и видео записи. Записите објективно го прикажуваат усното народно творештво, но истите не се доволни кога се проучува музичко-фолклорниот текст и неговиот контекст. На самиот текст му се придружува и гласовен запис кој верно ја претставува дикцијата, ритамот, тонот и бојата на интерпретацијата. Видео записите ја претставуваат гестикулацијата и емоцијата на интерпретаторот, во контекст во кој е прикажана обредноста и традиционалното пеење. Без современите медиуми мелопоетските записи би биле недоволни за истражување на основните аспекти на комуникативноста кои можат да се толкуваат како контекст. Медиумите на јавно комуницирање најмногу влијаат врз ширењето на основната идеја на пренесување на музичко-фолклорниот текст, а тоа нуди претстава за презентираноста на музичко-фолклорното паметење по пат на ревитализирачки процеси на музичко-фолклорните содржини. Во овој труд посебно се истакнува улогата на видеозаписот „Свадбарски обичаи во Осоговието“, кој од една страна ја чува усната народна творба од заборав, а од друга ја одзема нејзината темелна вредност, односно усното пренесување од генерација на генерација.

References

[1] Величковска, Родна. 2008. Музичките дијалекти во македонското традиционално народно пеење (Обредно пеење), Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Македонско народно творештво, Народни песни, Книга 17, Скопје.

[2] Поленаковиќ, Харалампие. 1966. „Најрани бележења на македонски народни песни“, Културен живот, Скопје.

[3] Alić, Sead. 2012. Masmediji, zatvor bez zidova, Tekstovi filozofije medija, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Biblioteka KuGLA, Zagreb.

[4] Babić, Vanda i Vekić, Denis. 2013. Smisao i značaj suvremenih medija u prikupljanju i proučavanju hrvatske usmenoknjiževne baštine http://www.centar-fm.org/inmediasres/index.php/in-medias-res-broj 2.

[5] Berliner, Emil http://www.famousscientists.org/emil-berliner/

[6] Debray, Régis. 1998. “Tri doba motrenja”, превод од англиски јазик Jasmina Božić во: ČEMU, broj 7-8, Nakladni zavod Globus, Zagreb.

[7] Edison, Thomas Alva http://www.cyberbee.com/edison/ cylinder.html.

[8] Pavličević-Franić, Dunja. 2005. Komunikacijom do gramatike, Razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika, Alfa, Zagreb.

[9] Rijavec, Majda и Miljković Dubravka. 2002. Neverbalna komunikacija, Jezik koji svi govorimo, VERN, Zagreb.

[10] Velickovska, Rodna. 2012. Ороводните песни и нивната територијална дистрибуција во македонското традиционално обредно-пејачко изразување, Yearbook - Faculty of Music Art, http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/ issue/view/38 Vol. 3, No 1.

[11] Zrinjka Glovacki-Bernardi. 2004. O tekstu, Školska knjiga, Zagreb.

[12] Zvonimir Kulundžić. 1951. Historija pisama materijala i instrumenata za pisanje, Izdavačko poduzeće Školska knjiga, Zagreb.
Published
2015-10-01
How to Cite
ВЕЛИЧКОВСКА, Родна. Значењето на современите медиуми во собирањето и проучувањето на македонските традиционални пејачки форми по примерот на видеозаписот „Свадбарски обичаи во Осоговието“. Култура/Culture, [S.l.], v. 5, n. 12, p. 179-185, oct. 2015. ISSN 1857-7725. Available at: <https://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/194>. Date accessed: 23 feb. 2020.
Section
Macedonian Articles

Keywords

медиуми, телевизија, усно народно творештво, музичко-фолклорни творби, свадбарски обичаи, обредно пеење