Театарот во времето на телевизијата, компјутерите и интернетот

  • Катерина Петровска – Кузманова Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Abstract

Во современата театрологија често се истражуваат, интермедијалните интердисциплинарните, интерсемиоти-чките врски во театарот. Несомнено е дека интермедијалноста врши транс-семиотичко редефенирање не само на уметноста на зборот (книжевниот текст и знак),  туку и на колективно усвоените структури, култури, епохи. Во еден таков систем,  квантитативните односи се менуваат со текот на семиозата во различните етапи од процесот на функционирање на знакот од емитувачот кон примачот, па за таа цел трагаат по постапки и елементи кои им се соодветни на другите уметности. Односно во рамките на театарските претстави слободно се мешаат изразни средства кои им припаѓаат на други уметнички дисциплини. Во текстот преку истражувањето и сондажата ќе бидат разгледани голем број аудиториуми, а истовремено ќе стане збор за нивната употреба во театарот.  Современата театарска сцена покажува своевидна прилагодливост кон електронската средина. Може да се каже дека современиот театар користи голем број медиуми со што претставува една мулти сонда обид за поврзување на голем број симултани жанрови. Несомнено е дека дигиталната ера отвара голем број можности како за создавање така и за перцепција на театарската уметност. Тоа претствува пресекувањето на границите меѓу различните медиуми и воспоставувањето нови релации меѓу театарот и современите медиуми.

References

[1] Benjamin Walter, 1974, „Istorijsko-filozofske teze“, Eseji, Nolit, Beograd;

[2] Craig Edward Gordon, 1980, „Umjetnost kazališta (Prvi dijalog)“, O umjetnosti kazališta, Prolog, Zagreb.

[3] Deleuze Gilles, 1990, The Logic of Sense, Columbia University Press, New York, 80.

[4] Foucault Michel, 2000, »The Birth of Biopolitics«, »On the Government of the Living« i »Technologies of the Self«, Paul Rabinow (ed), Michel Foucault ETHICS – Essential Works of Foucault 1954-1984, vol. 1, Penguin Books, London, 73-79, 81-85 i 223-251.

[5] Gržinić Marina, 2002 (ed), Stelarc, Maska, Ljubljana,

[6] Guattari Félix, 1993, „Machinic Heterogenesis“, Rethinking Technologies, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 13-27;

[7] Jovićević Aleksandra, 2004, „Od Nadmarionete do Neuromancera: Razvoj tehnologije i pozorište 20. veka“, TkH, 7 , Beograd, 16-29,

[8] Krauss Rosalind, 1999, »Reinventing the Medium«, Critical Inquiry 25-2, Chicago, 289-305.

[9] Lev Manovič, 2001, »Nova avangarda«, Metamediji – izbor tekstova, CSU, Beograd,

[10] Makluan Maršal, 1971, Poznavanje opštila – čovekovih produžetaka, Prosveta, Beograd;

[11] Николова Камелия, 2007, „Театрът, пресичащ границите: театърът в епохата на телевизијата, компютъра и интернет“, Хомо Луденс, София, 13, 65-72

[12] Schechner Richard, 2000, „Theatre Alive in the New Millennium“, TDR/The Drama Review Spring, Vol. 44, No. 1 (T165), 5–6;

[13] Šuvaković Miško, 2004, „Postajati mašinom; od teorije preko filozofije digitalne umetnosti, teatra i performansa ... i natrag“, TkH, 7, Beograd,3-16,

[14] Žižek Slavoj, 2002, Sublimni objekt ideologije, Arkzin, Zagreb: Društvo za teorijsku psihoanalizu, Sarajevo;

[15] Žižek Slavoj, 2004, »The Reality of the Virtual«, Organs without Bodies – Deleuze and Consequences, Routledge, New York, 3-9
Published
2015-10-01
How to Cite
ПЕТРОВСКА – КУЗМАНОВА, Катерина. Театарот во времето на телевизијата, компјутерите и интернетот. Култура/Culture, [S.l.], v. 5, n. 12, p. 85-92, oct. 2015. ISSN 1857-7725. Available at: <https://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/184>. Date accessed: 06 july 2020.
Section
Macedonian Articles

Keywords

телевизија, дигитална технологија, интернет, театар, изведба

Most read articles by the same author(s)