Денковска, Милица. " Книжевно инсценирање на туѓоста: патописот и културниот идентитет" Култура/Culture [Online], Volume 6 Number 14 (1 October 2016)