Денковска, . (2016). Книжевно инсценирање на туѓоста: патописот и културниот идентитет. Култура/Culture, 6(14), 192-198. Retrieved from https://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/283