Силјановска, Лилјана. " Медиумската димензија на идентитетот во меѓународната комуникација" Култура/Culture [Online], Volume 6 Number 14 (1 October 2016)