Силјановска, Лилјана. " Медиумската димензија на идентитетот во меѓународната комуникација." Култура/Culture [Online], 6.14 (2016): 183-191. Web. 23 Feb. 2020