Тасевска Хаџи-Бошкова, Искра. " Идентитетот како дискузивен феномен во словата од македонскиот литературен XIX век" Култура/Culture [Online], Volume 6 Number 14 (1 October 2016)