Тасевска Хаџи-Бошкова, Искра. " Идентитетот како дискузивен феномен во словата од македонскиот литературен XIX век." Култура/Culture [Online], 6.14 (2016): 114-123. Web. 19 Sep. 2019