Петровска – Кузманова, Катерина. " Родовите релации во обредните поворки." Култура/Culture [Online], 6.14 (2016): 91-98. Web. 19 Sep. 2019