Ангеловска, Деспина. " Низ дистопиското огледало на транзицијата: во потрага по изгубениот идентитет во современата македонска драматиката." Култура/Culture [Online], 6.14 (2016): 28-36. Web. 22 Sep. 2020