Ѓурчинова, Анастасија. " Погубноста на идентитетот во есеите и романите на Амин Малуф." Култура/Culture [Online], 6.14 (2016): 18-27. Web. 19 Sep. 2019