Образованието и наставата, основна нишка на идентитетот - спрега меѓу јазикот и знаењето

  • Блага Панева Биро за развој на образованието, Скопје

Abstract

Актуелната состојба во образованието дава јасна слика каков е наставниот процес денес, како се практикува јазикот како важна одлика на идентитетот и колку правилната употреба на јазикот го отсликува знаењето во насока на определувањето на идентитетот. Врската меѓу јазикот и идентитетот е во функција на определување на вредносниот код на единката во средината. Функционалноста на јазикот и на знаењето се манифестира во секојдневниот живот преку начинот на комуникација (писмена и усна) преку правилно усвоената јазична норма. Јазикот го определува идентитетот или подобро кажано тој е идентитет. Негувањето на јазичната култура не треба да биде само во образовниот процес туку и во секојдневното живеење, на тој начин ја добиваме реалната слика за едно општество. Таа колективна вредност знае да ги апстрахира малите разлики на гласовните реализации и да препознае како една фонема е одразена во фонолошкиот систем на македонскиот јазик, која пак, како вредност. Односот меѓу правописот и проскриптивната норма на фонетско-фонолошко рамниште ги дефинира проблемите кои претставуваат одраз на развојните тенденции на македонскиот јазик и како спрега меѓу јазикот и знаењето регистирираат различни реализации на одделните гласови. Тие различни реализации се всушност и идентитетската нишка која се одразува во јазикот и укажува колку е реална и прифатлива, секако, од аспект на правилната употреба. Овој труд има за цел да одговори на прашања кои се поврзани со образованието и наставата каде приоритет се јазикот и знаењето и зошто ова е важно за идентитетските определба.

References

[1] Бојковска, С., Пандев Д., Минова-Ѓуркова, Л., Цветковски, Ж. Македонски јазик за средно образование, Скопје: Просветно дело, 1997.
[2] Видоески, Б., Димитровски, Т., Конески, К., Угриновска-Скаловска, Р., Правопис на македонскиот литературен јазик, Скопје: Просветно дело, 1998.
[3] Guerrina R. EUROPE - History, Ideas and Ideologies. London: Arnold - A member of the Hodder Headline Groupe 2002.
[4] Конески, Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје: Култура, 1982.
[5] Министерство за образование и наука и Биро за развој на образованието, Наставни програми по македонски јазик за основно образование, Скопје, 200.
[6] Министерство за образование и наука и Биро за развој на образованието, Наставни програми по македонски јазик и литература за прва, втора, трета и четврта година гимназиско образование, Скопје, 2001.
[7] Пандев, Д., Говорење и пишување, Скопје: Просветно дело, 2004.
[8] Савицка, И., Спасов, Љ., Фонологија на современиот македонски стандарден јазик, Скопје: Детска радост, 1997.
[9] Силјаноски В., Имаме ли норма во нормираниот говор? СМЈЛК, XIII Научна дискусија, (1987_7-21.
[10] Толковен речник на македонскиот јазик, том 2, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2005.
Published
2016-10-01
How to Cite
ПАНЕВА, Блага. Образованието и наставата, основна нишка на идентитетот - спрега меѓу јазикот и знаењето. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 14, p. 168-172, oct. 2016. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/280>. Date accessed: 14 july 2024.
Section
Macedonian Articles