Културниот идентитет на женската обредно‐пејачка традиција од областа Осоговија, изразена преку варварушкото пеење

  • Родна Величковска Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Abstract

Врз база на теренските истражувања и сознанијата од досегашните проучувања, намерата во мојот обид е да ја претставам специфичноста на женската обредност и обредно-пејачка традиција заедно со нејзината улога во формирањето на локалниот културен идентитет. Токму варварушкото пеење го претставува посебниот културен идентитет на женската обредност и обредно-пејачка традиција во областа Осоговија.

References

[1] Bleking, Džon. Pojam muzikalnosti, Nolit, Beograd, 1992.
[2] Margaret C. Rodman, Empowering Place: Multilokality and Multivokality, American Anthropologist,Volume 94, Issue 3, Article first published online: 28 OCT 2009.
[3] Merriam, Alan. The Anthropology of Music. Northwestern University Press, Evanston, Illinois,1964.
[4] Ober, Loran. Muzika drugih, Novi izazovi etnomuzikologije, Biblioteka XX vek, Beograd, 2007;
[5] Ristivojević, Marija. Proučavanje muzike u antropologiji, Антрополошки проблеми, н. с. год 7. св. 2. Београд, 2012.
http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/3077e1aefa954b9681bfe29490080204.
[6] Ristivojević, Marija. Uloga muzike u formiranju lokalnog identiteta, докторска дисертација, одбранета во 2012 година на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Белград (Ракопис). http://www.google.com/search?q=Ristivojević%2C+Marija.+Uloga+muzike+u+formiranju+lokalnog+identiteta &ie=utf-8&oe=utf-8
[7] Wachsmann, Klaus. 1971. Ethnomusicology 15 (3): 381-381. Universal Perspectives in Music.
Published
2016-10-01
How to Cite
ВЕЛИЧКОВСКА, Родна. Културниот идентитет на женската обредно‐пејачка традиција од областа Осоговија, изразена преку варварушкото пеење. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 14, p. 107-113, oct. 2016. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/273>. Date accessed: 03 dec. 2023.
Section
Macedonian Articles