Поимот идентитет виден низ македонските печатени медиуми

  • Биљана Рајчинова-Николова Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Abstract

Поимот идентитет е чадор термин, кој во различни контексти и дискурси добива различно значење. Мотив за изработка на овој труд е желбата да се истражи конструирањето, содржината и значењето на поимот идентитет во конкретен географски простор(Република Македонија) и конкретен медиум – македонските печатени медиуми. Врската помеѓу процесите на конструирањето идентитет и дејствувањето на медиумите е доста цврста, а во тие процеси медиумите имаат одлучувачка улога. Оттука, во истражувањето, главна(општа) хипотеза од која се тргнува е следнава: променливоста, нестабилноста, фрагментираноста и пластичноста се темелни одредници на поимот идентитет, а медиумите се алатки за негова конструкција и времено стабилизирање. Основната цел (на ова истражување) е да се истражи како преку медиумите може/неможе да се конструира идентитетот, и да се дефинира а со тоа привремено да се стабилизира неговата содржина и значење. Истражувањето, ќе се базира на општите научни методи анализа(квантитативната анализа и квалитативната/дискурзивната анализа), синтеза, индукција и дедукцијата. Можност за реализација на поставената цел е да се проследат националните дневни печатени медиуми Дневник и Нова Македонија, како највлијателни медиуми во Македонија. Критериум за одбирот на весниците во кои ќе се спроведе истражувањето е нивото на нивното влијание врз јавното мислење во Република Македонија.

References

[1] Андерсон, Бенедикт. Замислени заедници. Скопје: Култура, 1998.
[2] Андриќ-Патернаи, Кристина. Името и прашањето на идентитетот во книжевната теорија. Загреб: Аркзин, 2008.
[3] Бановиќ-Марковска, Ангелина. Групен портрет. Скопје: Магор, 2007.
[4] Бауман, Зигмунд. Постмодерна етика., Скопје: Темплум, 2005.
[5] Брајдоти, Рози. „Идентитет, субјективитет и разлика“, во: Стојменска-Елзесер, Соња. Компаративна книжевност:хрестоматија, Скопје: Евро-Балкан Пресс, Менора, 2007.
[6] Браун, К. Минатото под прашање. Модерна Македонија и неизвесностите на
[7] нацијата. Скопје: едиција Крстопати, ЕвроБалкан Пресс, 2010. .
[8] 7. Георгиевска-Јаковлева, Лорета. „Помеѓу утопијата и безнадежноста – културната транзиција во романот Осмото светско чудо од Јордан Плевнеш“, во: Спектар, бр.50. Скопје: Институт за македонска литература, (2007): 53-61..
[9] _ _ _. Идентитет(и). Скопје: Институт за македонска литература, 2012.
[10] _ _ _ . Културата и медиумите. Скопје: Книгоиздателство МИ-АН, 2014.
[11] Груевски, Томе. Јавното информирање во Македонија. Скопје: НИП „Студентски збор“, 1991.
[12] _ _ _. Историја на новинарството. Скопје: НИП „Студентски збор“, 1999.
[13] _ _ _ . Теорија на новинарството. Скопје: НИП „Студентски збор“, 2000.
[14] Денерт, Штефан, Алфред Диболд. Вредностите и политиката : ЕУ и Југоистокот на Европа . Скопје: Фондација Фридрих Еберт, Канцеларија Скопје, 2006.
[15] Денерт, Штефан. „Европа проширена кон Југоисток - заедница на вредности?“ во: Денерт, Штефан, Алфред Диболд. Вредностите и политиката: ЕУ и Југоистокот на Европа. Скопје: Фондација Фридрих Еберт, Канцеларија Скopje, 2006. Дерида, Жак. Другиот правец. Скопје: Темплум, 2001.
[16] Зундхаусен, Холм. „Враќање кон Европа? Југоисточна Европа помеѓу Западот и Истокот“, во: Денерт Штефан, Алфред Диболд. Вредностите и политиката: ЕУ и Југоистокот на Европа. Скопје: Фондација Фридрих Еберт, Канцеларија Скопје, 2006.
[17] ИНПРЕС. „Лулката на демократијата“ – полигон на шовинизмот! [ Online ]. Available:
[18] Крамариќ, Златко. Идентитет, текст, нација. Скопје: Табернакул, 2010.
[19] Крамариќ, Златко, Ангелина Бановиќ-Марковска. Политика. Култура. Идентитет (интеркултурален дијалог). Скопје: Магор, 2012.
[20] Левинас, Емануел. Другачије од бивства или с ону страну бивствовања. Никшиќ: Јасен, 1999.
[21] Мојсиева-Гушева, Јасмина. „ Балканот и проблемите на идентитетот“, во: Спектар, бр. 50, Скопје: Институт за македонска литература, (2007): 103-108.

[22] Малуф, Амин. Погубни идентитети. Скопје: Матица Македонска, 2001.
[23] Њиши, Армандо. Компаративна книжевност. Скопје: Магор, 2006.
[24] Попоски, Зоран. Простори на моќта. Скопје: Темплум, 2009.
[25] Саид, Едвард В. Ориентализам. Скопје: Магор, 2003.
[26] Саркањац, Бранислав. По свое: (македонски катахрезис или како да се зборува за Македонија). Скопје: Макавеј, 2009.
[27] Силјановска-Давкова, Гордана. „Човекот како слика водилка – Барања за етос, патос и логос“, во: Денерт Штефан, Алфред Диболд. Вредностите и политиката: ЕУ и Југоистокот на Европа. Скопје: Фондација Фридрих Еберт, Канцеларија Скопје, 2006.
[28] Стојменска-Елзесер, Соња. Компаративна книжевност: хрестоматија; (Едиција хрестоматии Теории на Другоста). Скопје: ЕвроБалкан Пресс : Менора, 2007.
[29] Тодорова, Марија. Замисливајќи го Балканот. Скопје: Магор, 2001.,
[30] Угрешиќ, Дубравка. Култура на лагата. Скопје: Сигмапрес, 2011.
[31] Фројд, Сигмунд. Неугодното во културата. Скопје: Магор, 2008,
[32] Фуко, Мишел. Надзор и казна. Скопје: Слово, 2004а.
[33] Хегел, Георг Вилхелм Фридрих. Феноменологија на духот. Скопје: Ѓурѓа, 1987.
[34] Чакраворти Спивак, Гајатри. Постколонијална критика. Скопје: Темплум, 2003.
[35] Шелева, Елизабета. Дом / Идентитет. Скопје: Магор, 2005.
[1] Agabmen, Giorgio. Homo sacer. Zagreb: Arkzin, 2006.
[2] Anderson, Benedikt. Nacija, zamisljena zaednica. Zagreb: Skolska knjiga, 1983.
[3] Arent, Hana. The origins of totalitarizam. San Diego-New York-London: Harvest Book&Harcourt, 1976.
[4] Balibar, Etjen. Mi gragani Evrope? Granice, drzava, narod. Beograd: Beogradski krug, 2003.
[5] Beck, Ulric & Grande, Edgar. Kosmopolitska Evropa: drustvo I politika u drugoj moderni. Zagreb: Skolska kniga, 2006.
[6] Bilefeld, Ulrih. Stranci – prijatelji ili neprijatelji. Beograd: Biblioteka XX vek, 1998.
[7] Biti, Vladimir. Doba svjedocenja. Tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi. Zagreb: Matica hrvatske, 2005.
[8] Čepo, Dario. „Od nacionalnoga k supranacionalnom: europski identitet i Europska Unija“. In: BUDAK, N. & KOTURANIC, V. (eds.) Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajucem svijetu. Zagreb: Centar za demokratiju i pravo; Pravni fakultet Zagreb, 2010. 9.Chakravorti Spivak, Gajatri. Kritika postkolonijalnog uma. Beograd: Beogradski krug, 2003.
[9] Domenak, Zan Mari. Evropa, kulturni izazov., 1991.
[10] Eriksen, T. H. Etnicitet i nacionalizam. Beograd: Biblioteka XX vek, 2004.
[11] Fanon, Franc. Prezreni na svetu. Zagreb: Stvarnost, 1973.
[12] Gellner, Ernest. Nacije i nacionalizam. Novi Sad: Matica Srpska, 1997.
[13] Gramsci, Antonio. The Prison Notebooks: Selections. New York: International Publishers, 1971. Habermas, Jurgen. Javno mnenje. Beograd: Kulturta, 1969.
[14] Hall, Stuart. „Kome treba identitet“, U. D. Duda (ур.), Politika teorije. Zagreb: Disput, 2006.
[15] Jonathan Rutherford. London, 1990. Превземено од
[16] Hastings, A. Gradnja nacionaliteta. Rijeka: Buybook, 2003.
[17] Hobsbaum, Erik. Nacijai nacionalizmi od 1780. Program, mit, stvarnost. Beograd: Filip Visnjic, 1996.
[18] Joas, Hans. „Die kulturellen Werte Europas. Eine Einleitung“ , in: Ders. – klaus Wiegandt (Hg.): Die kulturellen Werte Europas. 2. Aufl. Frankfurt/M, 2005.
[19] Kagan, Robert. Of Paradize and pover. New York, 2003.
[20] Kundera, Milan. „Tragedija Srednje Evrope“. In:Gordogan: casopis za knjizevnost I sva kulturna pitawa, god. 7, br. 17-18, Zagreb, 1985.
[21] Lacan, Jacques. Cetiri temeljna pojma psihoanalize. Zagreb: Napred, 1986.
[22] La Capra, D. History, Politics and Novel. London: Ithaca, 1987.
[23] Levinas, Emanuel. Totalitet i beskonacno: Ogled o izvanjskosti. Sarajevo: Veselin Maslesa, 1976.
[24] Mikula, Maja. Key concepts in cultural studies. New York: Polgrave macmillan, 2008.
[25] Mocnik, R. 3 TEORIJE: Ideologija Nacija Institucija. Beograd: CSUb, 2003.
[26] Morlej, David, K. Robins. Spaces of identity : global media, electronic landskapes and cultural boundaries. London: Routledge, London and New York, 1995.
[27] Mouffe, C. „For a Politics of Nomadic Identity“, во: Traveellers Tales: Narratives of Home and Displacement, (прир.) G. Robertson et. al. London: Routledge, (1994) : 105-113.
[28] Oraic-Tolic, Dubravka. Muska moderna i zenska moderna. Zagreb: Ljevak, 2005.
[29] Ortega I Gaset, Hose. Evropa i ideja nacija. Beograd: Artist, 2003.
[30] Peternai-Andric, Kristina. Jezicne igre, norme, odgovornost. Quorum, br.5-6, (2009): 351-379.
[31] Prosev-Oliver, Borjana. Egzil u Makedonskoj knjizevnosti. Zagreb: Denona, 2010.
[32] Said, Edvard W.. Kultura i imperijalizam. Beograd: Beogradski krug, 2002.
[33] Smith, Antoni. Nacionalni identitet. Beograd: Biblioteka XX vek, 1998.
[34] Taylor, Ch. The Malaise of Modernity. Toronto: Anasi, 1991.
[35] Ďinič, Firdus. Nauka o komuniciranju. Beograd: Savremena administracija, 1978.
[36] Ďuverovič, Borisav. Štampa megu elektronskim medijima. Beograd: Ideje, 1980.
[37] Williams, Reymond. Culture and Society 1780-1950. London: Chatto & Windus, 1958.
[38] Wittgenstein, L. Philosophische Untersuchungen. Frankfurt: a/M, 1960.
[39] Žizek, Slavoj. Metastaze oznacavanja. Beograd: Biblioteka XX vek, 1996.
Published
2016-07-13
How to Cite
РАЈЧИНОВА-НИКОЛОВА, Биљана. Поимот идентитет виден низ македонските печатени медиуми. Култура/Culture, [S.l.], v. 6, n. 13, p. 120-148, july 2016. ISSN 1857-7725. Available at: <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/250>. Date accessed: 07 may 2021.
Section
Macedonian Articles