Димовска, Кристина. " Идентитетот на епскиот херој." Култура/Culture [Online], 6.14 (2016): 173-182. Web. 15 Oct. 2018