Ангеловска, Деспина. " Низ дистопиското огледало на транзицијата: во потрага по изгубениот идентитет во современата македонска драматиката" Култура/Culture [Online], Volume 6 Number 14 (10 December 2017)