Ангеловска, . 2017 Dec 10. Низ дистопиското огледало на транзицијата: во потрага по изгубениот идентитет во современата македонска драматиката. Култура/Culture. [Online] 6:14