Ѓурчинова, Анастасија. " Погубноста на идентитетот во есеите и романите на Амин Малуф" Култура/Culture [Online], Volume 6 Number 14 (1 October 2016)