Ѓурчинова, . 2016 Oct 1. Погубноста на идентитетот во есеите и романите на Амин Малуф. Култура/Culture. [Online] 6:14